کتاب  Basic Russian A Grammar and Workbook  زبان روسی را به زبان ساده درس داده است و کلا شامل 220 صفحه است. مباحث اصلی هر فصل از کتاب به این شرح است:

  1. Talking about people and things
  2. Saying who does or did what
  3. Describing people and objects
  4. Talking with and about people
  5. Responding to others and to the world about you
  6. Saying how many
  7. Making plans
آموزش زبان روسی
این دانلود  یا این دانلود