کارتون علاء الدین و بازگشت جعفر محصول سال 1994 کمپانی دیسنی است

کارتون به زبان روسی

دانلود از طریق این تورنت یا این تورنت یا این تورنت