کتاب راه روسیه (Дорога в Россию) یکی از کتابهای معروف آموزش زبان روسی است. در این تورنت می توانید جلد 1 و 2 کتاب راه روسیه را دانلود کنید. 

کتاب راه روسیه Дорога в Россию

دانلود از این تورنت یا این تورنت 140 مگ